ბრძანება სტაჟირებაზე

ბრძანება სამსახურში მიღებაზე

ბრძანება პრემიის გაცემაზე (პრემირებაზე)

ბრძანება მივლინების თაობაზე

ბრძანება დაჯარიმების თაობაზე

უხელფასო შვებულების თაობაზე

ბრძანება შვებულების თაობაზე

ბრძანება სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე (გაშვება)

ურთიერთჩათვლის აქტი

შესყიდვის აქტი

შედარების აქტი

ვალის აღიარება (დაფარვის გრაფიკი)