იურიდიული მომსახურება ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა საბუღალტრო მომსახურებასა და აუდიტთან ერთად.

  • კონსულტაცია
  • დოკუმენტაციის მომზადება
  • წარმომადგენლობა
  • შემოწმება

დარეკეთ +995 555 27 96 96 ამ მოგვწერეთ info@als.ge .

სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი ნებისმიერი კომპანიის ყოველდღიურ საქმიანობაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. ნებისმიერ მომსახურების გაწევა/მიღება ნივთის გაყიდვა/ყიდვა სამოქალაქო სამრთლის ნორმებით რეგულირდება. იმისათვის რომ აცილებული იქნას პრობლემები მესამე პირებთან ურთიერთობისას ან მოგვარდეს უკვე წარმოშობილი პრობლემები, კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანია სამართლებრივი მხარდაჭერის მიღება.

მომსახურების სახეობა მოიცავს :

– კონსულტაციას თქვენთვის საინტერესო საკითხების განმარტება, თქვენს წინაშე არსებული პრობლემის სამართლებრივი გზით მოგვარების საშუალებების შეთავაზება. ეს შეიძლება იყოს: გაფორმებული ხელშეკრულების შეწყვეტა და შეწყვეტის სამართლებრივი შედეგების განსაზღვრა. იპოთეკასთან ქირავნობასთან ან იჯარასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა მრავალი საკითხი.

– დოკუმენტების მომზადება. თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებული ხელშეკრულებების მომზადება. თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია. ის თუ რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს. შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– მოლაპარაკებებში მონაწილების მიღება. როდესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება მნიშვნელოვან საკითხზე სადაც და მოლაპარაკებების დროს შეიძლება დაისვას იურიდიული პრობლემები. ამ პრობლემების გადასაწყვეტად სამართლებრივი გზების გამონახვის, მოლაპარაკებებისას მიღებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შედარების. იმის გასარკვევად მოწინააღმდეგე იურიდიული ნიუანსების გამოყენებით ხომ არ აპირებს დამკვეთის მოტყუებას და სხვა საკითხებისათვის მოლაპარაკებებში მონაწილეობა დამკვეტის დაცვის მიზნით.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი.

– იურიდიული აუდიტი საწარმოში არსებული ყველა იურიდიული დოკუმენტის: სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, გაფორმებული ხელშეკრულებების, პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, დირექტორის ბრძანებების და სხვა კანონთან შესაბამისობის დადგენა. რეკომენდაციის გაწევა ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

სამეწარმეო სამართალი

სამეწარმეო სამართალი არეგულირებს კომაპნიის დაფუძნების, რეორგანიზაციის, შვილობილო კომპანიების დაფუძნების, ლიკვიდაციისა და სხვა მსგავსს ურთიერთობებს. ურთიერთობას დირექტორებთან და სხვა პარტნიორებთან. საწარმოს ფუნქციონირების შეფერხებების თავიდან აცილების მიზნით კომპანიებისთვის უმნიშვნელოვანესია რომ კორპორატიული სამართლის კუთხით ქონდეს გამართული სტრუქტურა და დოკუმენტაცია.

მომსახურების სახეობა მოიცავს :

– კონსულტაციას.

– დოკუმენტების მომზადება თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებული ხელშეკრულებების მომზადება. თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს. შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– მოლაპარაკებებში მონაწილების მიღება როდესაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება მნიშვნელოვან საკითხზე სადაც და მოლაპარაკებების დროს შეიძლება დაისვას იურიდიული პრობლემები. ამ პრობლემების გადასაწყვეტად სამართლებრივი გზების გამონახვის, მოლაპარაკებებისას მიღებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შედარების. ასევე შესაძლო შეფარული თაღლითობის გამოსავლენად.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში, ადმინისტრაციულ დავებზე ან სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვა. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი.

იურიდიული აუდიტი საწარმოში არსებული ყველა იურიდიული დოკუმენტის: სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, გაფორმებული ხელშეკრულებების, პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, დირექტორის ბრძანებების და სხვა კანონთან შესაბამისობის დადგენა და რეკომენდაციის გაწევა ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

შრომის სამართალი

შრომის ბაზრის რამოდენიმე წლიანი უაღრესად ლიბერალური დამოკიდებულების შემდგომ სახელმწიფო ნელ-ნელა ამკაცრებს რეგულაციებს შრომით ურთიერთიობებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საწარმოს საქმიანობა წარმოუდგენელია თანამშრომლების და შესაბამისად შრომითი ურთიერთობების გარეშე. იმისათვის რათა, თავიდან იქნეს აცილებული კერძო შრომითი დავები ან სახელმწიფოს სანქციები შრომის კანონდმებლობის დაუცველობიდან გამომდიანრე კომპანიებს სჭირდებათ აღნიშნული საკითხების კვალიფიციური გადაწყვეტა.

მომსახურების სახეობა მოიცავს:

– კონსულტაციას.

– დოკუმენტების მომზადება თქვენზე ორიენტირებული და თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებული ხელშეკრულებების მომზადება. თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს, შეთანხმების აქტების გაკეთებას და იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში, ადმინისტრაციულ დავებზე ან სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვა. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი.

შპს ეი ელ ეს იურიდიული მომსახურება

ადმინისტრაციული სამართალი

ნებისმიერს კომპანიას ან მეწარმე ფიზიკურ პირს უხდება სხვადასხვაა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობა:
საგადასახადო,  საბაჟო,  მერია,  რეესტრი და ა.შ.
ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ სტრუქტურებისა, რომელტანაც კომპანიებს აქვთ ხშირი შეხება, მათთან ურთიერთობისას ხშირად იქმნება პრობლემატური საკითხები. სწორედ ამ პრობლემატუირ საკითხების პრევენციისა და მოგვარებისათვის საჭირო არის კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების მიღება.

– კონსულტაციას.

– დოკუმენტების მომზადება კორესპოდენციის წარმოება განცხადებები, საჩივრები, შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების ადმინისტრაციულ დავებზე. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი.

სისხლის სამართალი

მკვლელობებისა და სხვა დეტექტიური სიუჟეტების გარდა სისხლის სამართალის სფეროს წარმოადგენს აგრეთვე ისეთი ფაქტები როგორერბიცაა: თაღლითობა, დოკუმენტების გაყდალბება, გადასახადებისაგან თავსი არიდება და ა.შ.

– კონსულტაციას .
– დოკუმენტების მომზადება კორესპოდენციის წარმოება განცხადებები, საჩივრები, შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება. საგამოძიებო სტრუქტურებთან ურთიერთობა,
– სასამართლო წარმომადგენლობა/საადვოკატო მომსახურება თქვენი ინტერესების (როგორც დაზარალებული ასევე ეჭვმიტანილის სახით) სისხლი სამართლის საქმეებზე.

იურიდიული მომსახურება. დეტალებისათვის დარეკეთ: 995 555 27 96 96