რატომ განსხვავდება საბუღალტრო მომსახურების ღირებულება სხვადასხვა კომპანიაში

როგორ ითვლება საბუღალტრო მომსახურების ღირებულება სხვადასხვა კომპანიებში?

თუ, თქვენ ოდესმე დაინტერესებულხართ ბუღალტერიის აუთსორსინგით და მოგიძიებიათ ინტერნეტში სხვადასხვა საბუღალტრო კომპანია აღმოაჩენდით, რომ უმეტესობა მათგანი ვერ გეუბნებათ ფასს და გთავაზობთ შეხვედრას ან კითხვარის შევსებას.

ეს არა მხოლოდ გაყიდვის ტექნიკაა არამედ პირველ რიგში განპირობებულია ობიექტური აუცილებელობით.

საქმე იმაშია რომ თითოეული ბიზნესი ინდივიდუალურია და ბიზნესის თითოეული ტიპისა და ორგანიზების სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვადასხვა მოცულობის სამუშაო აქვს გასაწევი ბუღალტერს.

სხვადასხვა საბუღალტრო კომპანია სხვადასხვა პრინციპით ითვლის ფასს, თუმცა უმეტესობა მათგანი იყენებს პრინციპს რომელიც ეყრდნობა დახარჯული რესურსის შეფასებას.

განვიხილოთ ჩვენი კომპანიის მაგალითზე:

პირველ რიგში ვადგენთ სირთულეს. მაგალითისათვის კომპანიისათვის რომელიც მომსახურებას ეწევა როგორც წესი არ აქვს რთული ოპერაციები და მისი ბუღალტერიის წარმოეისათვის არ არის აუცილებელი რომ დაიხარჯოს ყველაზე კვალიფიციური ბუღალტრების რესურსი რომლებიც მაღალ ანაზღაურებას იღებენ.

ხოლო კომპანია რომელიც აწარმოებს სამშენებლო სამუშაოებს ან რაიმე პროდუქციის წარმოებას მას აუცილებლად სჭირდება მაღალი კვალიფიკაციის ბუღალტერი.

შესაბამისად უკვე საქმიანობის სფეროდან გამონდინარე ვიღებთ ფასში სხვაობას თუნდაც თანამშრომლების რაოდენობა ან ბრუნვა კომპანიებში თანაბარი იყოს.

მეორე გარემოება რაც გასათვალისწინებელია არის შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობა, რომელიც უმეტეს წილად აისახება ბუღალტრული გატარებების რაოდენობაში თუმცა არ შემოისაზღვრება მხოლოდ ამით.

მაგალითისათვის კომპანია რომელიც საბითუმო ვაჭრობას ეწევა მას შეიძლება ქონდეს ძალიან დიდი ბრუნვები მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე საქონლის იმპორტი თვის განმავლობაში ერთხე და ორი ან სამი მყიდველი.

რაც იწვევს გატარებების მცირე რაოდენობას ბუღალტერიაში, ხოლო შეიძლება იყოს მცირე კომპანბია საცალო რეალიზაციით რომელსაც შეიძლება ქონდეს მოკრძალებული ბრუნვა თუმცა ასეულობით ან ათასობით საქონელი.

ამ შემთხვევაში ადგილი ექნება გატარებების გაცილებით მეტ რაოდენოაბას და შესაბამისად დახარჯულ დროს და შესაბამისად უფრო მეტ ღირებულებას.

არასწორია როდესაც კომპანიები საბუღალტრო მომსახურების ღირებულება ს განსაზღვრავენ თქვენი კომპანიის ბრუნვიდან გმომდინარე ასევე არასწორია როდესაც გთავაზობენ პაკეტებს.

შესასრულებელი სამუშაოს რაოდეობაზე გაველნას ახდენს ასევე თანამშრომლების რაოდენობა, ფილიალების არსებობსა. საკასო აპარატებისა და საბანკო ანგარიშების რაოდენობა. ბუღალტრული მომსახურება ფასები.

ასევე ბუღალტრებს ხშირდ უწევთ სხვა სამუშაოს წარმოებაც.

მაგალითად: გადარიცხვები, დებიტორების კონტროლი, რეპორტინგი და ა.შ. ამის გარდა ფასის განსაზღვრაში მონაწილეობას იღებს ზედნადები ხარჯები და საკუთარი ბუღალტრების კონტროლის მექანიზმები.

ყოველივე აქედან გამომდინარე ბუღალტრული მომსახურების ფასის განსაზღვრისას  საბუღალტრო კომპანიების მიერ ხდება მათი საკუთარი ხარჯების დათვლა მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით და კომპანიის მოგების დამატება. რის შედეგადაც თქვენ შეიძლება მიიღოთ საკმაოდ განსხვავებული საბუღალტრო მომსახურების ღირებულება ს.

ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გაინტერესებთ თქვენი ბუღალტრული მომსახურება ფასები. ეწვიეთ ამ გვერდს სადაც არის ჩვენი კითხვარი. შეავსეთ იგი და გადმოგვიგზავნეთ info@als.ge