აუდიტორული მომსახურება

შემოსავლების სამსახურის მიერ სხვადასხვა დროს არის გაკეთებული განმარტებები. აღნიშნული დოკუმენტების გაცნობით თქვენ გაიგებთ  იმ საკითხს თუ როგორ განმარტავს შემოსავლების სამსახური საგადასახადო კოდექსის ამა თუ იმ მუხლს.

მე – 8 მუხლის მე – 10 ნაწ

გრძელვადიანი კონტრაქტი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე – 8 მუხლის მე – 10 ნაწილი

მე-9 მუხლი

ეკონომიკური საქმიანობა
მუხლი 9. ეკონომიკური საქმიანობა

111 – ე მუხლი

ამორტიზაცია

მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები
ძირითად საშუალებათა მიხედვით

112-ე მუხლი

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო
ანარიცხების სრულად გამოქვითვა

113-ე მუხლი

მუხლი 113. არამატერიალურ აქტივებზე საამორტიზაციო
ანარიცხების გამოქვითვა

115-ე მუხლი

მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების
გამოქვითვა

119 -ე მუხლი

მუხლი 119. გეოლოგიური კვლევებისა და ბუნებრივი რესურსების
მოპოვების მოსამზადებელი მომსახურების ხარჯები

130-ე მუხლი

მუხლი 130. დივიდენდების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

134 (1(1))-ე მუხლი

სსკ მუხლი 134(11):1

შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე/ოფშორულ ქვეყანაში რეგისტრირებული პირის მიერ ამ მუხლის პირველი
ნაწილის „ბ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში მიღებული შემოსავალი იბეგრება გადახდის
წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, 15 პროცენტით.

144-ე მუხლი

გრძელვადიანი კონტრაქტი

157-ე მუხლი

დღგ – ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაცია

161-ე მუხლის მე-6 ნაწილი

გრძელვადიანი კონტრაქტი

168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი

საწარმოს ყველა აქტივის მიწოდება

174- ე მუხლის მე-7 ნაწილ

ძირითადი საშუალებების მიხედვით დღგ-ის ჩათვლა

176-ე მუხლი

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა
1. არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურების დაბეგვრა

206 -ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი

მიმოსვლის გზების, ელექტროგადამცემი ხაზების, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების
საკაბელო ხაზების ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლება

შემოსავლების სამსახური

აუდიტორული მომსახურება