საგადასახადო კოდექსი

 

მეწარმეთა შესახებ კანონი (ახალი 2022 დან)

 

მეწარმეთა შესახებ კანონი (ძველი 1994-2021 წწ)

 

შრომის კოდექსი 2021 წლის ბოლო რედაქციით

 

ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

 

სამოქალაქო კოდექსი 2021 დეკემბრის მდგომარეობით

 

საბაჟო კოდექსი 2021 წლის დეკემბრის მდგომარეობით

 

ამ გვერდზე მოცემულია ის ძირითადი კანონები რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება სამეწარმეო საქმიანობაში.  მოცემული დოკუმენტები პერიოდულად ახლდება კანონმდებლობის ცვლილების პარალელურად.

კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების მიღების მიზნით ეწვიეთ შესაბამის განყოფილებას.