ფინანსური ანგარიშგება

ბოლო წლებში საქართველოში მიმდინარე რეფორმის შედეგად, საწარმოები ზომების მიხედვით დაიყო 4 კატეგორიად. ცალკეა გამოყოფლი საწარმოები რომლების წარმოადგენენ საზოგადოებრივი დაინტერესების პირს (სდპ).  აღნიშნულ საწარმოებს ზომების მიხედვით ეკისრებათ სხვადასხვა ვალდებულებები.

ესენია ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ანგარიშგების აუდიტი.

პირველი და მეორე კატეგორიის საწარმოები ვალდებულნი არიან მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება და ჩაუტარონ მათ აუდიტი.  ხოლო აუდიტირებული ანგარიშგება კი, მომდევნო წლის 01 ოქტომბრამდე წარადგინონ.  აუდიტის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ გვერდზე.

მესამე და მეოთხე ატეგორიის საწარმოები კი, ვალდებულნი არიანს მხოლოს ანგარიშგების მოზადებაზე. 2021 წლამდე მეოთხე კატეგორიის საწარმოები გათავისუფლებულნი იყვნენ აღნიშნული ვალდებულებისაგან, თუმცა 2021 წელს ეს საწარმოებიც ვადლებულნი არიან მოამზადონ ფინანსური ანგარიშგება (2020 წლის) და წარადგინონ.

ანგარიშგების წარდგენა უნდა განხორციელდეს ვებ-გვერდზე https://reportal.ge/

ჩვენი კომპანიის მომსახურების ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების შედგენა ან კონსულტაციები ანგარიშგების შედგენისათვის. თქვენ ასევე შეგილიათ ისარგებლოთ ბუღალტერიის აუთსორსინგი თ.

ანგარიშგებასთან დაკავშირებით დეტალებისათვის დარეკეთ: +995 571 13 11 13